ఒక్క పండు.. రెండు కిలోలు!!

వడోదర : అక్కడికెళ్లి కిలో మామిడిపళ్లు కావాలంటే.. ముందు పైకి, కిందకి చూస్తారు. ...