ఆటంతా వీళ్లదే

ఫుట్‌బాల్ ఆటంటే సమష్టితత్వానికి పర్యాయపదం. అందరూ కలిసి ఆడితేనే జట్టుకు ...