ఆదికి దీనిపైనే ఆశలు

లవ్ లీ వరకు బాగానే మ్యానేజ్ చేసాడు సాయికుమార్ కొడుకు ఆది. కానీ సుకుమారుడు ...