నటించే సమయం నాకు లేదు

పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మాట్లాడటం మన హీరోయిన్లకే తగునేమో. ఇది ఎందుకు ...