అధికార పీఠంపై ఐరన్ లేడీ

ఆనందీబెన్… గుజరాత్ మొట్టమొదటి మహిళా ముఖ్యమంత్రి. నరేంద్రమోడీకి అత్యంత ...