అంబానీకీ తప్పని వానబాధలు

వానకి పెద్దా చిన్నా తెలియదు… ధనిక, పేద తెలియదు. అందరినీ సమానంగా ముంచెత్తుతుంది. ...