స్వదేశానికి 84 మంది తెలుగువారు

ఇరాక్ నుంచి ఢిల్లీ చేరుకున్న  40 మంది ఏపీ, 44 మంది తెలంగాణ వాసులు – విమానాల్లో ...