సైనా… ‘సూపర్ 7’

ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ టైటిల్ సొంతం ఫైనల్లో కరోలినాపై గెలుపు   ఖాతాలో ...