ఆ అమ్మాయికి గడ్డం అడ్డం కాలేదు!

లండన్:మగవారికి గడ్డం పెరగడం చూస్తూనే ఉంటాం. కానీ ఓ అమ్మాయికి గడ్డం పెరిగితే.. ...

బ్లేడ్ వద్దు.. కాగితంతో గీసుకోండి..

గెడ్డం గీసుకోవడానికి ఏం కావాలి? బ్లేడ్ కావాలి. ఎవరైనా మీకు కాగితంలో ...