కన్నీటికే కన్నీరొచ్చేలా..

ఇంటికి చేరిన పరమేశ్వర్ మృతదేహం      శోకసంద్రమైన నర్సంపేట      రెండు వారాల ...