‘గుజరాతీని.. వాణిజ్యం నా రక్తంలోనే ఉంది’

టోక్యో : తన ప్రభుత్వంలోను, తన కార్యాలయంలోను కూడా జపాన్ తరహా సమర్ధతను ...