కాంగ్రెస్‌ని ఓడించినందుకు బాధపడ్తున్నారట

తెలంగాణ ఇచ్చిన కాంగ్రెస్‌ పార్టీని ఓడించినందుకు తెలంగాణ ప్రజలు బాధపడ్తున్నారంటూ ...