ముందుంది మొసళ్ల పండుగ..

జూలో మొసళ్లను చూశాం.. అవి నీటిలో ఈదులాడుతున్నప్పుడు అతి దగ్గరగా ఎప్పుడైనా ...