ఏమాయ చేస్తున్నావే.. సమంత

సిటీలో ఆకసమంత.. అందం:  సమంత.. అందం, అభినయం ఆమె సొంతం. సకె్‌‌సస్ రేట్‌లో ...

ఐస్… వెంటనే ఐసైపోదు…

మందులో ఐసేసుకోవాలి. మనమైతే.. ఫ్రిజ్‌లోని ఐస్ ముక్కలు తీసుకుంటాం.. వేసుకుంటాం.. ...