రాజధానికి రూ.4 లక్షల కోట్లు

కేంద్ర సాయంగా రూ.లక్ష కోట్లు ఇవ్వండి ప్రపంచస్థాయి నగరం నిర్మిస్తామని ...