జీవితఖైదీలను విడుదల చేయొద్దు: సుప్రీం

న్యూఢిల్లీ: వివిధ జైళ్లలో జీవితఖైదు అనుభవిస్తున్న ఖైదీలను విడుదల చేయరాదని ...