ప్రేమకు సరికొత్త నిర్వచనం!

యస్’ అనే పదాన్ని అందరూ కామన్‌గా వాడుతుంటాం. ఆ వాడుక పదాన్నే టైటిల్‌గా ...