రికార్డుల ‘ముడి’ విప్పుతుంది..

చూడ్డానికి గాజు ముక్కలా కనిపిస్తోంది గానీ.. ఇది మన జేబులో ఉంటే రూ.600 కోట్లు ...