నేను తెలుగమ్మాయినే..

కొవ్వూరు రూరల్: ‘అచ్చ తెలుగు అమ్మాయిని.. ఎంబీఏ చదువుతుండగా మోడలింగ్‌లో ...