నరసింహన్ కు అదనపు బాధ్యతలు

హైదరాబాద్: ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ ఈఎస్‌ఎల్ నరసింహన్‌ తెలంగాణ రాష్ట్ర ...