సాహస కన్య-సాగర వీరుడు.. ఇదో 1965 ప్రేమకథ

జంతువులు మానవులను ప్రేమిస్తాయా? ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ సాధ్యమేనా? ఓ మహిళా ...