ఉన్నత చదువులు చదివి… గొప్ప ఉద్యోగం చేయాలనుకున్న వ్యక్తి సినీదర్శకుడు ...