‘కిక్కు’ లక్కు కొందరికే…!

లాటరీ తీసిన ఏజేసీ వెంకటసుబ్బారెడ్డి      349 మందికి లెసైన్సుల కేటాయింపు     ...