జీవోఎం విధానాన్నిరద్దు చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం

న్యూఢిల్లీ: జీవోఎంలను రద్దు చేస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం శనివారం నిర్ణయం ...