హీరోలు చేస్తే ఒప్పు… మేం చేస్తే తప్పా?

‘‘హీరోలకో న్యాయం… హీరోయిన్లకో న్యాయమా. వాళ్లు లీనమైతే వృత్తిపట్ల ...