డాక్టర్ శ్రీమతి ఇందిర గారికి హార్దిక జన్మ దిన శుభాకాంక్షలు.

ఏషియన్ లైట్ తెలుగు వార్త వ్యాస కర్త డాక్టర్ శ్రీమతి ఇందిర గారికి హార్దిక జన్మ దిన శుభాకాంక్షలు.

IMG_27823087040894Happy Birthday To Indira Garu