తెలుగు వార్త: “కళ్యాణ్ దీవనవల్లి” గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు.

Teluguvaartha wishes a very very Happy Birthday & many many happy returns of the day to “Mr. Kalyan Deevanavalli”.

తెలుగు వార్త: “కళ్యాణ్ దీవనవల్లి” గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు.

Birthdy wishes-Kalyan-Deevanavalli