మణి చిత్రంలో నిత్య?

 మణిరత్నం చిత్రం చూసి రెండేళ్లు దాటిపోయింది. ఈ ప్రఖ్యాత దర్శకుడు తదుపరి ...