పది కాలేజీలలో ‘0’ అడ్మిషన్

హైదరాబాద్: రెండు రాష్ట్రాలలోని పది ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలలో ఒక్క విద్యార్థి ...