30 సెకన్లలోనే బ్యాటరీ ఫుల్!

లండన్: మీ ఫోన్‌లో చార్జింగ్ చాలా తక్కువగా ఉంది.. అత్యవసరంగా బయటకు వెళ్లాలి.. ...