35 కిలోల బరువున్న గౌనులో…!

సన్నగా మెరుపు తీగలా చూడచక్కగా ఉంటారు అనుష్క శర్మ. ఆమె బరువు అటూ ఇటూగా ...