కొత్త ప్రధాని చేయాల్సిన 5 పనులేంటి?

ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం అయిన భారతదేశానికి 15వ ప్రధానమంత్రిగా ...