ఈ గ్రహంపై 700 రోజులకు ఒక ఏడాది!

భూమి సూర్యుడి చుట్టూ ఒకసారి తిరిగేందుకు 365.25 రోజులు పడుతుంది. కానీ ఈ గ్రహానికి ...