ఆ డైలాగ్ పవన్ కళ్యాణ్ ను ఉద్దేశించి కాదు

‘ప్రతివోడు పులులు, సింహాలు, ఏనుగులు, ఎలకలతో ఎదవ కంపారిజన్స్..ఎలపనం ...