తెలంగాణలో 54 లక్షల మందికి ఆధార్‌లేదట!

* సమగ్ర సర్వేలో వెల్లడైన వివరాలు కంప్యూటరీకరణ * నాలుగైదు రోజుల్లో పూర్తి..  హైదరాబాద్: ...