విమానాల అడ్డాగా ఆదిభట్ల

‘ఓడలు బండ్లవుతై.. బండ్లు ఓడలైతై’ అనే సామెత ఆదిభట్ల గ్రామానికి సరిగ్గా ...