రోదసిలోకి ఐదు భూములంత ప్లాస్మా విడుదల..

సూర్యుడి నుంచి ఐదు భూములంత వెడల్పు, ఏడున్నర భూములంత పొడవున ప్లాస్మా ...