ఆకాశ వీధిలో అద్భుతః

ఈ విమానం డిజైన్ చూశారా.. 2050లో విమానయానం ఇలాగే ఉండబోతోందట. ఈ విషయాన్ని ...