ప్రధాని వంటలోనూ సాయం చేస్తారు!!

టోక్యో : గట్టిగా ఓ లక్ష రూపాయల జీతం వస్తోందంటే చాలు.. ఇంట్లో భార్యమీద ...