మన అమరావతి- మన రాజధాని శివ రామ్ కూరపాటి Cambridge, UK.

కట్టుబట్టలతో  వీదినపడ్డ ఆంధ్రుల గుండె గొంతుకగా మన అమరావతి నిర్మాణం ...