మిషెల్ ఒబామా బట్టల బిల్లు కట్టేదెవరు?

మామూలుగానే అమెరికా అధ్యక్షుడి భార్యలు భలే హై ప్రొఫైల్ గా ఉంటారు. సందర్భోచిత ...