ఈసారి తక్కువ మాట్లాడతా!

 ‘‘ముంబయ్‌లో అడుగుపెట్టిన వేళా విశేషం బాగుందో ఏమో.. అక్కడికి అలా వెళ్లానో ...