ఆనంద్-కార్ల్‌సన్ మ్యాచ్‌కు స్పాన్సర్లు కరువు

ట్రోమ్‌సో (నార్వే): విశ్వనాథన్ ఆనంద్, మాగ్నస్ కార్ల్‌సన్ మధ్య నవంబర్‌లో ...