నరేంద్ర మోడీకి తల్లి ఆశీస్సులు

పుట్టినరోజున అమ్మ ఆశీర్వాదం తీసుకునేందుకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోడీ ...