నేపాల్ లో భూ కంప బాధితులైన తెలుగు వారి ని ఆదు కుంటున్న ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ముఖ్య మంత్రి శ్రీ చంద్ర బాబు ఆంధ్ర మరియు తెలంగాణా రెండు ...