‘పదవులన్ని సీమకు దక్కిన మాట వాస్తవమే’

హైదరాబాద్: తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రస్తుతం సమ్యలను అధిగమించి పార్టీ ...