ఆ ఒక్కటి అడగొద్దు

హీరోయిన్లు ఒక విషయం మినహా వేటి గురించి అయినా చకచకా, కామాలు, ఫుల్‌స్టాప్‌లు ...