బాతుల్ని కాపాడబోయి, ఇద్దర్ని చంపేసింది!

కెనడాకి చెందిన ఒక 25 ఏళ్ల అమ్మాయి రహదారిపై ఉన్న బాతులను కాపాడే ప్రయత్నంలో ...