చూడాలని వున్నా మమ్మీ అందుకు ఒప్పుకోదు

హీరోయిన్‌ అన్నాక ఎంతసేపూ సెట్‌లో కప్పల్లా బతికితే ఏం లాభం.? కాస్తంత ...