ఈజిప్టు అధ్యక్షునిగా అబ్దెల్ ఫత్తా

కై రో: ఈజిప్టు మాజీ సైన్యాధ్యక్షుడు అబ్దెల్ ఫత్తా ఎల్- సిసీ దేశాధ్యక్షునిగా ...